2006 © Anna Sporring

Följande är en förklaringsmodell jag kommit fram till efter många års studier på en shamansk kunskapsväg med rötter i gamla Mexico, Carlos Castanedas och Dénis Lindbohms böcker samt egna iakttagelser och funderingar.

1 FOKUS

Innan Big Bang, fanns något som de gamla trollkarlarna kallar \”Det stora mysteriet\”. Detta är ursprunget till allting och dess tillstånd var \”kaos\”. Kaos innebär brist på ordning men samtidigt att allting finns. Alla möjligheter, alla skapelser, dåtider, framtider och nutider, alla former och tillstånd av allting. Kaos är alltså startpunkten. Och geometriskt sett är det just en punkt.

Så det första som manifesterats i Skapelsen är FOKUS vilket är förutsättningen för medvetenhet.

2 SUBSTANS

Eftersom alltings potential inrymdes i detta ”Stora mysterium” så fanns där också medvetande. Det är bara det att det ”Stora mysteriet” inte var medvetet om sitt medvetande.

Men vid något tillfälle (jag vill inte säga tidpunkt, eftersom tiden inte fanns då) så uppstod en gnista som på ett ögonblick gav ”Stora mysteriet” medvetenhet om sitt medvetande. Och plötsligt fanns två punkter och en förbindelse mellan dem. Punkt A är medvetandet i sig själv, punkt B är medvetenheten om medvetandet och förbindelsen, eller linjen, mellan dem kallar jag insikt. Insikt ser jag alltså som det som händer mellan två punkter, alltså relationen mellan dem.

Nu har SUBSTANS uppstått och utgör ”Stora mysteriets” första subjektiva respons på sin egen medvetenhet.

3 FORM

Nu har tre element skapats. Allt som krävs för en rörelse. Och ”Livets Dans” tar sin början! Medvetenheten (punkt B) börjar betrakta medvetandet (punkt A) från alla möjliga synvinklar och detta skapar den första rörelsen.

FORM skapas vilket är \”Stora mysteriets\” reaktion, eller känsla för vad det hittills blivit medveten om. (Vi benämner ju ofta våra känslor som rörelser, vi blir rörda när känslorna rör på sig.)

4 DETERMINATION / RIKTNING

Geometriskt har vi nu en cirkel och ytterligare insikt uppstår (linjen som uppstår när B rör sig runt A).

Cirkeln är den tvådimensionella manifestationen av den första punkten (som är endimensionell) … odelat gudomligt medvetande. Cirkeln är harmoni . . . Enhet. Essensen av denna bild är att Cirkeln är behållaren av ALLT.

Detta är den första helheten och ett tvådimensionellt Universum har nu uppstått. ”Stora mysteriet” ser att rörelserna har riktning och blir medvetet om att att denna riktning bestäms av honom/henne själv. Skapelsen fortskrider på grund av att rörelsens har en riktning och ett mål och att målet är att återknyta kontakten med ursprunget (full cirkel). För att komma dit krävs alltså…
DETERMINATION

5 KOMMUNIKATION

Eftersom B är medveten om A och insikten förbinder dem så är de exakta tvillingar. Därför uppstår exakt samtidigtmedvetenhet hos A om medvetandet hos B. Och Även A börjar sin rörelse runt B och den första naturliga polariteten, omvända roller, producerar en annan cirkel (den nedre). Nu blir det pardans i skapelsen och den första sexuella energin har börjat sin existens och Skapelsen är igång! Kosmos (ordning) är på väg att formas ur kaos.

KOMMUNIKATION / FÖRSTÅELSE uppstår.

6 FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA

Men ytterligare ett element har uppstått i mittfältet där de två cirklarna överlappar varandra. Detta kallas inom helig geometri för Vesica Piscis (= svart form). Denna svarta form utgör skapelsens urlivmoder. I en del indianska traditioner kallas centrum i medicinhjulet för ”tomrummet” eller the Void och jag ser det som detsamma som Vesica Piscis.

ALLA FORMER, bokstavligen ALLA dimensionella former i vårt Kosmos utvecklas ur denna ursprungliga skepnad… Vesica Piscis. Och därmed krävs och uppstår förutsättningen för dessa formers utveckling, nämligen…


FÖRESTÄLLNINGSFÖRMÅGA

7 FRIHET

I de två cirklarnas skärningspunkter har två nya punkter uppstått, C och D, och samma ”dans” börjar om igen med två nya cirklar, ett ännu större medvetande.

Fader/Moder-dansen (punkterna A och B) skapar de första barnen av universum: Tvillingpunkterna (C och D). Och fortplantningen av skapelsen fortsätter.

Detta skapelsesteg kan kallas FRIHET och utgör den aktiva, utåtriktade, maskulina principen.

8 MÖNSTER

Ännu en ny effekt uppstår nu i centrum av det växande medvetandet. Blombladet mitt i Vesica Piscis. Geometriskt kallas detta mönster ”Naturens första mönster”.

Dessa fyra Cirklar utgör tillsammans urformen för Skapelsens Mönster, eftersom det är vid denna punkt som alla nödvändiga former för vidare skapelse finns på plats.

Detta är symboliskt sett essensen av familj: Föräldrarna (cirkel 1 & 2) och barn (cirkel 3 & 4), med familjens gemsamma själ, i form av Blombladet i mitten.

Här är ägget, i skapelseprocessens steg kallat MÖNSTER. Den passiva, inåtgående, feminina principen. Här finns alla ingredienser som krävs för ytterligare skapelser. Här är början till livet.

9 KAOS

Genom att fortsätta på grundmönstret skapas ett oändligt mönster av punkter, linjer och cirklar som kallas ”Naturens första mönster”.

I detta utvecklingssteg uppstår ett nytt KAOS, därför att vad som helst kan hända nu. Detta är ”Stora Mysteriets” fria vilja. Ur ”Naturens första mönster” kan oändliga mängder av nya mönster urskiljas. ”Stora mysteriet” inser att det kan återskapa sig själv på en myriad olika sätt.

10 FULLBORDAN

Urformerna fortsätter att återskapa sig själva i olika former och ”Stora mysteriet” når insikten att alla dessa delar av honom/henne själv bär på exakt samma information eftersom de uppstått ur exakt samma urform. Dessa ”fria medvetanden” kan uppleva och se på skapelsen på individuella sätt. Och samtidigt kommunicera dessa erfarenheter tillbaka till ”Stora mysteriet” eftersom allt hör ihop.

Sista steget i skapelseprocessen är FULLBORDAN. Då skapelseprocessens mönster fullbordas, rör sig i cirkel och biter sig själv i svansen, dvs kommer hem med det medvetande som växt av alla erfarenheter på vägen. Ett nytt FOKUS tas ut och skapandet av ett nytt mönster tar sin början igen, nu på en högre medvetandenivå och Livsdansen uttrycks nu i form av en spiral. Alltså inte längre bara en platt cirkel.

I takt med att medvetandet växer genom alla cykler av mönster så uppstår min bild av vad uppstigningen innebär. Att vi alla med hjälp av alla våra erfarenheter från alla våra liv har utbildat, utvecklat och förfinat våra medvetanden genom att ständigt gå igenom skapelsens mönster i alla våra aspekter.

Jag är övertygad om att det som håller på att hända i vår utveckling nu är att vi kommer att gå in i en helt ny nivå av skapelsen. En nivå där vi medvetet och till fullo inser att vi alla hör ihop, att vi alla bara är delar av samma medvetande. Och att vi alla kan skapa vad vi vill med vår fria vilja. Vi är som vattendroppar som tillfälligt är på resa och kommer att återvända till sitt hav när resan är över för den här gången.

HUR DU KAN ANVÄNDA DEN HÄR KUNSKAPEN

Du kan själv använda de här stegen medvetet för att skapa det du vill redan nu. Börja träna på små saker. Börja med dig själv. Det viktigaste första steget för att ändra på ett mönster är att bli medveten om själva mönstret. Då kan du börja nästa cykel medvetet med ett nytt fokus.

Här följer ett exempel på hur det kan se ut för en person.

1 – Fokus
Något händer som fångar din uppmärksamhet. Vi kan ta som exempel att du blir oväntat ombedd att planera en överraskningsfest för någon.

2 – Substans
Din inre reaktion på det som fångade din uppmärksamhet. Hur du väljer att uppleva det som hände. Det kan vara t.ex. tanken att ”om jag säger nej blir de ledsna på mig. De kräver detta av mig.”

3 – Form
Hur du känner för det du upplevde. Ofta är detta väldigt diffust. Men för att kunna gå vidare till steg 4 och ta ut en ny riktning måste du veta vad du känner. Vara medveten om vilken känsla du känner. Inte tänka den utan känna den. I det här exemplet skulle det kunna vara ”uppgivenhet, ilska, frustration”.

4 – DETERMINATION
Här är punkten där du väljer hur du ska gå vidare. Detta kan ske omedvetet eller medvetet. Om du inte visste vad du kände i steg 3 så sker beslutet omedvetet och du blir ett offer för ditt beteendemönster vilket skapar en inre smärta. När du kan välja medvetet så sker fortsättningen i njutning i stället. Ett exempel på beslut här kan vara ”jag vill egentligen inte men jag gör det för att slippa skuldkänslor”.

5 – Kommunikation
Hur du kommunicerar ut beslutet i punkt 4 till andra. Här kan förståelse skapas men bara om du kommunicerar ut det som var ditt val i punkt 4. Om ditt inre beslut t.ex. bestod av tanken ”jag vill egentligen inte” och du sen kommunicerar ut att du ”jättegärna ställer upp när som helst”, så uppstår ingen förståelse. Inte heller om beslutet i 4:an skedde omedvetet kan någon förståelse uppstå. Nyckeln här är alltså ärlighet.

6 – Föreställningsförmåga
Det här är en brytpunkt där du drar en inre slutsats (medveten eller omedveten) av det som hände, din reaktion och ditt beslut på det. Detta bildar ditt ”trossystem”. Har ingen förståelse skapats i 5:an så kan slutsatsen i det här exemplet bli att ”ingen bryr sig om hur jag mår”. Och så börjar det om igen på 1:an med samma mönster eller en ny version av det.

7 – Frihet
Har du gått igenom föregående steg med medvetenhet så kopplas 7:an in och du kan nu gå vidare aktivt utifrån din egen vilja i stället för att mönstret självt styr processen.

8 – Mönster
Ägget, skapandet av ett nytt mönster inifrån dig själv snarare än i effekt av mönstret. Det är här du går inåt och bestämmer dig för att vara mottaglig för ett nytt mönster. När det sker är ditt gamla mönster brutet.

9 – Kaos
Nu ges plats för att vad som helst kan hända. Det är här man upplever att saker börjar hända av sig själva när man gått ett steg till på sin utveckling, brutit ett mönster, fått en insikt. Orsak och verkan fungerar inte längre och synkroniciteter börja inträffa som hjälper dig att hålla kvar det nya mönstret. Livet ger dig stöd i din utveckling, kan man säga.

10 – Fullbordan
Full cirkel, hela processen genomgången med medvetande och återkoppling från Livet självt och du kan gå tillbaka till steg 1 på en högre nivå. Med större medvetande och insikt och medvetna erfarenheter den här gången.

2006 © Anna Sporring